Thứ bảy, 09/12/12,2023 06:15 UTC +7
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ   Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
TAOISM RESEARCH ASSOCIATION OF VIETNAM
Quay lại trang chủ

Lục thập Giáp Tý nguyên thần bản mệnh lịch 六十甲子本命元辰曆

Giới thiệu

          Tên kinh: Lục thập Giáp Tý nguyên thần bản mệnh lịch 六十甲子本命元辰曆

          Tác giả: Không rõ người soạn

Số quyển: 01 quyển

Nguồn gốc: Chính thống Đạo tạng – Chính Ất Bộ

Người dịch: Tử Kính

Đơn vị ấn tống và lưu giữ:  Việt Nam Đạo Giáo – Đại La Quán

          Mã thư viện: ĐLQ-CÂBT070099

——————————————

        

六十甲子本命元辰曆

經名:六十甲子本命元辰曆。撰人不詳。一卷。底本出處:《正統道藏》正一部。


Nguyên văn

 

六十甲子本命元辰曆

 

甲子本命王文卿,從官十八人,貪狼星元辰。乙未杜仲陽,從官十六人。女。癸巳史公來,從官九人。

乙丑本命龍季卿,從官十六人,巨門星元辰。甲午衛上卿,從官十八人。女。丙申朱伯衆,從官十四人。

丙寅本命張仲卿,從官十四人,祿存星元辰。丁酉臧文公,從官十二人。女。乙未杜仲陽,從官十六人。

丁卯本命司馬卿,從官十二人,文曲星元辰。丙申朱伯衆,從官十四人。女。戊戌范少卿,從官 十人。

戊辰本命季楚卿,從官 十人,廉貞星元辰。己亥鄧都卿,從官十三人。女。丁酉臧文公,從官十二人。

己巳本命何文昌,從官十三人,武曲星元辰。戊戌范少卿,從官 十人。女。庚子楊仲昇,從官十七人。

庚午本命馮仲卿,從官十七人,破軍星元辰。辛丑林衛卿,從官十五人。女。己亥鄧都卿,從官十三人。

辛未本命王文章,從官十五人,武曲星元辰。庚子楊仲昇,從官十七人。女。壬寅丘孟卿,從官十三人。

壬申本命侯博卿,從官十三人,廉貞星元辰。癸卯蘇他家,從官十一人。女。辛丑林衛公,從官十五人。

癸酉本命孫仲房,從官十一人,文曲星元辰。壬寅丘孟卿,從官十三人。女。甲辰孟非卿,從官十四人。

甲戌本命展子江,從官十四人,祿存星元辰。乙巳唐文卿,從官十二人。女。癸卯蘇他家,從官十一人。

乙亥本命龐明心,從官十二人,巨門星元辰。甲辰孟非卿,從官十四人。女。丙午魏文公,從官十六人。

丙子本命邢孫卿,從官十六人。貪狼星元辰。丁未石叔通,從官十四人。女。乙巳唐文卿,從官十二人。

丁丑本命趙子玉,從官十四人,巨門星元辰。丙午魏文公,從官十六人。女。戊申范伯陽,從官十二人。

戊寅本命虞子張,從官十二人,祿存星元辰。己酉成文長,從官十五人。女。丁未石叔通,從官十四人。

巳卯本命石文陽,從官十五人,文曲星元辰。戊申范伯陽,從官十二人。女。庚戌史子仁,從官十三人。

庚辰本命尹佳卿,從官十三人。廉貞星元辰。辛亥左子行,從官十一人。女。己酉成文長,從官十五人。

辛巳本命陽仲公,從官十一人,武曲星元辰。庚戌史子仁,從官十三人。女。壬子宿上卿,從官十五人。

壬午本命馬子明,從官十五人,破軍星元辰。癸丑江漢卿,從官十三人。女。辛亥左子行,從官十一人。

癸未本命呂威明,從官十三人,武曲星元辰。壬子宿上卿,從官十五人。女。甲寅明文章,從官十六人。

甲申本命扈文長,從官十六人,廉貞星元辰。乙卯戴公陽,從官十四人。女。癸丑江漢卿,從官十三人。

乙酉本命孔利公,從官十四人,文曲星元辰。甲寅明文章,從官十六人。女。丙辰霍叔英,從官十二人。

丙戌本命車元昇,從官十二人。綠存星元辰。丁巳崔巨卿,從官 十人。女。乙卯戴公陽,從官十四人。

丁亥本命張文通,從官 十人,巨門星元辰。丙辰霍叔英,從官十二人。女。戊午從元光,從官十四人。

戊子本命樂石陽,從官十四人,貪狼星元辰。己未時通卿,從官十七人。女。丁已崔巨卿,從官十人。

己丑本命范仲陽,從官十七人,巨門星元辰。戊午從元光,從官十四人。女。庚申華文陽,從官十五人。

庚寅本命褚進卿,從官十五人,綠存星元辰。辛酉郵元玉,從官十三人。女。己未時通卿,從官十七人。

辛卯本命郭子良,從官十三人,文曲星元辰。庚申華文陽,從官十五人。女。壬戌樂進卿,從官十一人。

壬辰本命武稚卿,從官十一人,廉貞星元辰。癸亥左石松,從官 九人。女。辛酉郵元玉,從官十三人。

癸巳本命史公來,從官 九人,武曲星元辰。壬戌樂進卿,從官十一人。女。甲子王文卿,從官十八人。

甲午本命衛上卿,從官十八人,破軍星元辰。乙丑龍季卿,從官十六人。女。癸亥左石松,從官九人。

乙未本命杜仲陽,從官十六人,武曲星兀辰。甲子王文卿,從官十八人。女。丙寅張仲卿,從官十四人。

丙申本命朱伯眾,從官十四人,廉貞星元辰。丁卯司馬卿,從官十一人。女。乙丑龍季卿,從官十六人。

丁酉本命臧文公,從官十二人,文曲星元辰。丙寅張仲卿,從官十四人。女。戊辰季楚卿,從官十人。

戊戌本命范少卿,從官 十人,祿存星元辰。己巳何文昌,從官十三人。女。丁卯司馬卿,從官十二人。

己亥本命鄧都卿,從官十三人,巨門星元辰。戊辰季楚卿,從官 十人。女。庚午馮仲卿,從官十七人。

庚子本命楊仲昇,從官十七人,貪狼星元辰。辛未王文章,從官十五人。女。己巳何文昌,從官十三人。

辛丑本命林衛公,從官十五人,巨門星元辰。庚午馮仲卿,從官十七人。女。壬申侯博卿,從官十三人。

壬寅本命丘孟卿,從官十三人,祿存星元辰。癸酉孫仲房,從官十一人。女。辛未王文章,從官十五人。

癸卯本命蘇他家,從官十一人,文曲星元辰。壬申侯博卿,從官十三人。女。甲戌展子江,從官十四人。

甲辰本命孟非卿,從官十四人,廉貞星元辰。乙亥龐明心,從官十二人。女。癸酉孫仲房,從官十一人。

乙巳本命唐文卿,從官十二人,武曲星元辰。甲戌展子江,從官十四人。女。丙子邢孫卿,從官十六人。

丙午本命魏文公,從官十六人,破軍星元辰。丁丑趙子玉,從官十四人。女。乙亥龐明心,從官十二人。

丁未本命石叔通,從官十四人,武曲星元辰。丙子邢孫卿,從官十六人。女。戊寅虞子張,從官十二人。

戊申本命范伯陽,從官十二人,廉貞星元辰。己卯石文陽,從官十五人。女。丁丑趙子玉,從官十四人。

己酉本命成文長,從官十五人,文曲星元辰。戊寅虞子張,從官十二人。女。庚辰尹佳卿,從官十三人。

庚戌本命史子仁,從官十三人,祿存星元辰。辛巳楊仲公,從官十一人。女。己卯石文陽,從官十五人。

辛亥本命左子行,從官十一人,巨門星元辰。庚辰尹佳卿,從官十三人。女。壬午馬子明,從官十五人。

壬子本命宿上卿,從官十五人,貪狼星元辰。癸未呂威明,從官十三人。女。辛巳楊仲公,從官十一人。

癸丑本命江漢卿,從官十三人,巨門星元辰。壬午馬子明,從官十五人。女。甲申扈文長,從官十六人。

甲寅本命明文章,從官十六人,祿存星元辰。乙酉孔利公,從官十四人。女。癸未呂威明,從官十三人。

乙卯本命戴公陽,從官十四人,文曲星元辰。甲申扈文長,從官十六人。女。丙戌車元昇,從官十二人。

丙辰本命霍叔英,從官十二人,廉貞星元辰。丁亥張文通,從官十人。女。乙酉孔利公,從官十四人。

丁巳本命崔巨卿,從官 十人,武曲星元辰。丙戌車元昇,從官十二人。女。戊子樂石陽,從官十四人。

戊午本命從天光,從官十四人,破軍星元辰。己丑范仲陽,從官十七人。女。丁亥張文通,從官十人。

己未本命時通卿,從官十七人,武曲星元辰。戊子樂石陽,從官十四人。女。庚寅褚進卿,從官十五人。

庚申本命華文陽,從官十五人,廉貞星元辰。辛卯郭子良,從官十三人。女。己丑范仲陽,從官十七人。

辛酉本命邴元玉,從官十三人,文曲星元辰。庚寅褚進卿,從官十五人。女。壬辰武稚卿,從官十一人。

壬戌本命樂進卿,從官十一人,祿存星元辰。癸巳史公來,從官 九人。女。辛卯郭子良,從官十三人。

癸亥本命左石松,從官 九人,巨門星元辰。壬辰武稚卿,從官十一人。女。甲午衛上卿,從官十八人。

 

六十甲子本命元辰曆竟

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *