Thứ năm, 01/12/12,2022 06:43 UTC +7
Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
TAOISM RESEARCH ASSOCIATION OF VIETNAM
Quay lại trang chủ

ĐỊNH QUAN KINH – 洞玄靈寶定觀經

ĐỘNG HUYỀN LINH BẢO ĐỊNH QUAN KINH 

洞玄靈寶定觀經

 

NGUYÊN VĂN HÁN VĂN

天尊告左玄真人曰:

夫欲修道,先能捨事,外事都絕,無與忤心,然後安坐,內觀心起。若覺一念起,須除滅,務令安靜。

其次,雖非的有貪著,浮遊亂想,亦盡滅除。晝夜勤行,須臾不替。唯滅動心,不滅照心;但凝空心,不凝住心,不依一法而心常住。

然則凡心躁競。其次,初學息心甚難,或息不得,蹔停還失。去留交戰,百體流行。久久精思,方乃調熟。勿以蹔收不得,遂廢千生之業。少得靜已,則於行立坐卧之時,涉事之處,諠鬧之所,皆作意安;有事無事,常若無心;處靜處諠,其志惟一。

若束心太急,又則成病,氣發狂顛,是其候也。心若不動,又須放任,寬急得所。自恒調適,制而不著,放而不動,處喧無惡,涉事無惱者,此是真定。不以涉事無惱,故求多事;不以處喧無惡,強來就諠。以無事為真宅,有事為應跡。

若水鏡之為鑒,則隨物而現形。善巧方便,唯能入定。慧發遲速,則不由人。勿令定中急急求慧,急則傷性,傷則無慧。若定不求慧而慧自生,此名真慧。慧而不用,實智若愚。益資定慧,雙美無極。

若定中念想,多感眾邪,妖精百魅,隨心應見。所見天尊、諸仙、真人,是其祥也。唯令定心之上,豁然無覆;定心之下,曠然無基。舊業日銷,新業不造。無所罣礙,迥脫塵籠。行而久之,自然得道。

夫得道之人,凡有七候;一者,心得定易,覺諸塵漏;二者,宿疾普銷,身心輕爽;三者,填補夭損,還年復命;四者,延數萬歲,名曰仙人;五者,鍊形為氣,名曰真人;六者,鍊氣成神,名曰神人;七者,鍊神合道,名曰至人。

其於鑒力,隨候益明。得至道成,慧乃圓備。若乃久學定心,身無一候,促齡穢質,色謝方空。自云慧覺,又稱成道者,求道之理,實所未然。而說頌曰:

智起生於境,火發生於緣
各是真種性,承流失道源
起心欲息知,心起知更煩
了知性本空,知則眾妙門

PHIÊN ÂM

 

thiên tôn cáo tả huyền chân nhân viết:

phu dục tu đạo,tiên năng xả sự,ngoại sự đô tuyệt,vô dữ ngỗ tâm,nhiên hậu an tọa,nội quan tâm khởi。nhược giác nhất niệm khởi,tu trừ diệt,vụ lệnh an tĩnh。

kì thứ,tuy phi đích hữu tham trứ,phù du loạn tưởng,diệc tận diệt trừ。trú dạ cần hành,tu du bất thế。duy diệt động tâm,bất diệt chiếu tâm;đãn ngưng không tâm,bất ngưng trụ tâm,bất y nhất pháp nhi tâm thường trụ。

nhiên tắc phàm tâm táo cạnh。kì thứ,sơ học tức tâm thậm nan,hoặc tức bất đắc,tạm đình hoàn thất。khứ lưu giao chiến,bách thể lưu hành。cửu cửu tinh tư,phương nãi điều thục。vật dĩ đình thu bất đắc,toại phế thiên sinh chi nghiệp。thiểu đắc tĩnh dĩ,tắc vu hành lập tọa ngọa chi thì,thiệp sự chi xử,huyên nháo chi sở,giai tác ý an;hữu sự vô sự,thường nhược vô tâm;xử tĩnh xử huyên,kì chí duy nhất。

nhược thúc tâm thái cấp,hựu tắc thành bệnh,khí phát cuồng điên,thị kì hậu dã。tâm nhược bất động,hựu tu phóng nhậm,khoan cấp đắc sở。tự hằng điều thích,chế nhi bất trứ,phóng nhi bất động,xử huyên vô ác,thiệp sự vô não giả,thử thị chân định。bất dĩ thiệp sự vô não,cố cầu đa sự;bất dĩ xử huyên vô ác,cường lai tựu huyên。dĩ vô sự vi chân trạch,hữu sự vi ứng tích。

nhược thủy kính chi vi giám,tắc tùy vật nhi hiện hình。thiện xảo phương tiện,duy năng nhập định。tuệ phát trì tốc,tắc bất do nhân。vật lệnh định trung cấp cấp cầu tuệ,cấp tắc thương tính,thương tắc vô tuệ。nhược định bất cầu tuệ nhi tuệ tự sinh,thử danh chân tuệ。tuệ nhi bất dụng,thật trí nhược ngu。ích tư định tuệ,song mĩ vô cực。

nhược định trung niệm tưởng,đa cảm chúng tà,yêu tinh bách mị,tùy tâm ứng kiến。sở kiến thiên tôn,chư tiên,chân nhân,thị kì tường dã。duy lệnh định tâm chi thượng,khoát nhiên vô phúc;định tâm chi hạ,khoáng nhiên vô cơ。cựu nghiệp nhật tiêu,tân nghiệp bất tạo。vô sở quái ngại,huýnh thoát trần lung。hành nhi cửu chi,tự nhiên đắc đạo。

phu đắc đạo chi nhân,phàm hữu thất hậu;nhất giả,tâm đắc định dịch,giác chư trần lậu;nhị giả,túc tật phổ tiêu,thân tâm khinh sảng;tam giả,điền bổ yêu tổn,hoàn niên phục mệnh;tứ giả,duyên sổ vạn tuế,danh viết tiên nhân;ngũ giả,鍊hình vi khí,danh viết chân nhân;lục giả,dung khí thành thần,danh viết thần nhân;thất giả,luện thần hợp đạo,danh viết chí nhân。

kì vu giám lực,tùy hậu ích minh。đắc chí đạo thành,tuệ nãi viên bị。nhược nãi cửu học định tâm,thân vô nhất hậu,xúc linh uế chất,sắc tạ phương không。tự vân tuệ giác,hựu xưng thành đạo giả,cầu đạo chi lí,thật sở vị nhiên。nhi thuyết dung viết:

trí khởi sinh vu cảnh,hỏa phát sinh vu duyên
các thị chân chủng tính,thừa lưu thất đạo nguyên
khởi tâm dục tức tri,tâm khởi tri canh phiền
liễu tri tính bản không,tri tắc chúng diệu môn

 

DỊCH NGHĨA

Thiên Tôn Cáo Tả Huyền Chân Nhân viết:

Phu muốn tu đạo, trước tiên có thể bỏ việc, ngoại sự đều tuyệt, không gì có thể lo lắng, sau đó ngồi yên, nội quan tâm khởi. Nếu cảm thấy một ý niệm, phải diệt trừ, lệnh an tĩnh.

Thứ hai, mặc dù không phải có tham lam, phù du loạn suy nghĩ, cũng tận diệt trừ. Ngày đêm cần cù, không thay thế. Duy diệt động tâm, bất diệt chiếu tâm; nhưng ngưng rỗng tâm, không ngưng tụ tâm, không dựa theo nhất pháp mà tâm thường trú.

Nhưng phàm là tâm nóng nảy đua. Thứ hai, lần đầu tiên học tức tâm rất khó khăn, hoặc không thể nghỉ ngơi, dừng lại vẫn còn mất. Đi lưu lại chiến tranh, bách thể phổ biến. Thật lâu tinh tư, phương nãi điều thành. Đừng để khập khiễng thu không được, liền phế đi sự nghiệp thiên sinh. Ít đến yên tĩnh, thì lúc hành tọa nằm, chỗ liên quan, nơi vu náo, đều làm ý an. Có việc không có việc gì, thường như vô tâm; chỗ yên tĩnh, chí duy nhất.

Nếu bó tâm quá gấp gáp, lại thành bệnh, tức giận điên cuồng, là chờ đợi. Nếu lòng bất động, lại phải buông lỏng, khoan nấp. Tự hằng điều chỉnh, chế mà không, buông mà không động, ồn ào không ác, liên quan đến sự việc không gây phiền nhiễu, đây là chân định. Không lấy liên quan đến sự việc không phiền não, cho nên cầu nhiều việc; không ồn ào không ác, mạnh mẽ đến là sai. Lấy vô sự làm chân trạch, có việc làm ứng tích.

Nếu gương nước là gương, thì tùy vật mà hiện hình. Khéo léo và thuận tiện, chỉ có thể nhập định. Tuệ phát chậm phát, thì không khỏi người. Không lệnh định trung cấp tốc cầu tuệ, cấp thì thương tính, thương thì vô tuệ. Nếu không cầu tuệ mà tuệ tự sinh, tên này chân tuệ. Tuệ mà không cần, thực trí như ngu. Ích tư định tuệ, song mỹ vô cực.

Nếu định trung niệm niệm, đa cảm chúng tà, yêu tinh bách mị, tùy tâm ứng kiến. Nhìn thấy thiên tôn, chư tiên, chân nhân, là kỳ tường cũng vậy. Duy lệnh bình tâm, bất ngờ không lay chuyển. Dưới sự bình tĩnh, sảng khoái vô cơ. Ngành công nghiệp cũ bán hàng ngày, ngành công nghiệp mới không được xây dựng. Không có gì đáng ngại, thoát khỏi lồng bụi. Đi theo thời gian, tự nhiên đắc đạo.

Phu đắc đạo chi nhân, phàm là có thất hậu. Một là, tâm đắc định dịch, cảm thấy chư trần rò rỉ. Hai, bệnh túc xá phổ biến, cơ thể và tâm trí nhẹ nhàng; ba, để lấp đầy thiệt hại, và phục hồi năm; bốn người, kéo dài mấy vạn tuế, tên là tiên nhân. Năm người, luyện hình vi khí, tên là chân nhân. Sáu người, luyện khí thành thần, tên là thần nhân. Bảy người, luyện thần hợp đạo, tên là chí nhân.

Nó có thể giám định lực lượng, tùy thời ích minh. Đắc chí đạo thành, tuệ nãi viên chuẩn bị. Nếu là học lâu định tâm, thân vô nhất hậu, thúc đẩy tuổi uế chất, sắc tạ phương không. Từ vân tuệ giác, còn gọi là thành đạo giả, cầu đạo chi lý, thực sự chưa từng có. Mà nói tụng viết:

Trí khởi sinh ra ở cảnh, hỏa phát sinh tại duyên
mỗi người đều là chân chủng tính, thừa mất đạo nguyên
khởi tâm dục tức biết, trong lòng nhớ càng phiền
tri tính bản không, tri tắc chúng diệu môn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *