Thứ năm, 01/12/12,2022 05:59 UTC +7
Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
TAOISM RESEARCH ASSOCIATION OF VIETNAM
Quay lại trang chủ

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH THƯỢNG THANH LINH BẢO THIÊN TÔN

LÔI ĐÌNH CHI TỔ, PHÁP ĐỘ THẾ NHÂN

HẠ CHÍ NHẬT, CHÚC MỪNG GIÁNG SINH THƯỢNG THANH LINH BẢO THIÊN TÔN,

TỤNG BẢO CÁO ĐƯỢC PHÚC VÔ LƯỢNG

 

Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, toàn xưng là Thượng Thanh Thánh Thái Thượng Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, cư Huyền Đô Thất Bảo Tử Vi Cung, vũ dư thiên cung, cùng Ngọc Thanh Thánh Cảnh Đại La Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh Tiên Cảnh Đại La Đạo Đức Thiên Tôn hợp xưng là “Hư Vô Tự Nhiên Đại La Tam Thanh Tam Cảnh Tam Bảo Thiên Tôn”.

Hàng năm vào ngày Hạ chí, chính là thời gian giáng sinh của Linh Bảo Thiên Tôn, chúc mừng thiên tôn thánh thọ!

THƯỢNG THANH BẢO CÁO

 

Chí tâm quy mệnh lễ

Cư thượng thanh cảnh,hiệu Linh Bảo quân.

Tổ kiếp hóa sinh, cửu vạn cửu thiên dư phạm khí.

Xích thư hoán phát, lục bách lục thập bát chân văn.

Nhân hỗn độn xích văn nhi khai cửu tiêu.

Kỉ nguyên động ngọc lịch nhi phân ngũ kiếp.

Thiên kinh địa vĩ, nguy hồ tạo hóa chi tông.

Xu âm cơ dương, trác nhĩ lôi đình chi tổ.

Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ.

Ngọc thần đạo quân, linh bảo thiên tôn.

Linh Bảo, một trong những biệt danh của đạo, cho nên vạn vật chẳng lẽ không phải linh bảo. biến hóa không phương phương nhật linh, khâm sùng quý ái nhật bảo, ở thiên nhật linh, tại địa nhật bảo. Trời có linh hóa, thần dùng bất trắc, thì rộng lớn vô biên; đất có chúng bảo, tế dưỡng quần phẩm, thì chở vạn vật. như trời như đất, có thể chứa, có linh hữu bảo, công đức vô cùng. Chứng thực đạo tâm này, cố danh linh bảo. linh giả, chúng thánh chi xưng cũng vậy. bảo giả, chúng thánh chi trân quý cũng; không huyền vi linh, nhập tàng làm bảo vật, ngày xưa linh bảo.

Đạo giáo lấy “Ngọc Thanh Thiên Bảo Quân, Thượng Thanh Linh Bảo Quân, Thái Thanh Thần Bảo Quân” làm Đạo giáo tam bảo, tôn làm cao thần.

Người học Đạo, lấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn làm Đạo Bảo Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn làm Kinh Bảo Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn làm Sư Bảo Tôn, làm tam bảo “Đạo, Kinh, Sư” của đạo pháp. Người tu đạo, lấy “tinh, khí, thần” của nhân thân làm tam bảo tu dưỡng tính mạng, làm ra thế công phu; người đi đường, lấy “từ, kiệm, nhường” làm hành đạo, làm tam bảo công phu nhập thế. “Lão Tử Tam Bảo Chương” viết: “ta có tam bảo, giữ mà bảo chi, một ngày từ, hai ngày kiệm, ba ngày không dám vì thiên hạ trước”. Theo “Động Huyền Bản Hành Kinh”, Linh Bảo Thiên Tôn dùng phương pháp linh bảo, tùy thế độ nhân. Từ đầu nguyên thủy khai quang, về phần xích minh nguyên niên, trải qua chín ngàn chín trăm ức vạn kiếp, độ người có đám người như bụi cát, không thể kể xiết. Phàm là gặp người có duyên hiếu học, xin hỏi nghi nan, Linh Bảo Thiên Tôn lập tức sắc sâu dạy dỗ. Thiên tôn có ba mươi sáu biến, bảy mươi hai hóa, người muốn thấy, tùy cảm mà ứng, ngàn vạn chỗ có thể phân thân là tới.

Linh Bảo Thiên Tôn, nguyên xưng là Thượng Thanh Cao Thánh Thái Thượng Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân. Tề Lương cao đạo Đào Hoằng Cảnh biên soạn “Chân Linh Vị Nghiệp Đồ” liệt vào vị trí thứ hai trong thần giai, chỉ đứng sau đệ nhất thần giai trung vị Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thời nhà Đường từng được gọi Là Thái Thượng Đại Đạo Quân, từ đời Tống mới gọi là Linh Bảo Thiên Tôn hoặc Linh Bảo Quân. Linh Bảo Thiên Tôn là tạo hóa chi tông, lôi đình chi tổ, khai sơn thanh, phái diễn hoàng đình, vũ dư thiên cung, linh bảo đạo quân.

Theo “Thượng Thanh Bảo Dụ”: “lễ mệnh chí tâm. Ở trên thanh cảnh, hiệu linh bảo quân. tổ kiếp hóa sinh, hơn chín vạn chín ngàn phạm tiều. xích thư tỏa sáng, sáu trăm sáu mươi tám chân văn. bởi vì hỗn độn xích văn mà mở chín tiêu. kỷ nguyên động ngọc lịch mà chia làm năm kiếp. thiên kinh địa vĩ, nguy nga tạo hóa chi tông. khu âm cơ dương, trác nhĩ lôi đình chi tổ, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ. ngọc thần đạo quân, linh bảo thiên tôn. – tức là nói rõ, linh bảo thiên tôn, là lôi đình chi tổ, tức là Lôi Thần Chi Tổ.

“Đạo Giáo Tam Động Tông Nguyên” nói: Thiên Bảo Quân nói mười hai bộ kinh, là động chân giáo chủ. Linh Bảo Quân nói mười hai bộ kinh, là động huyền giáo chủ. Thần Bảo Quân nói mười hai bộ kinh, là động thần giáo chủ. Ba động tổng hợp ba mươi sáu bộ tôn kinh.

kinh tam động lại có đối tượng thùy giáo, lấy phẩm cấp học đạo tu đạo. Người bắt đầu nhập đạo tu học, bắt đầu nhập tiên giai, đăng vô miệt cảnh, cho nên sơ giáo lấy Động Thần Bảo Kinh. Tiếp theo trí dần tinh thắng, vừa tiến vào trung cảnh, cho nên trung giáo lấy Động Huyền Linh Bảo Kinh. Cuối cùng liền leo lên thanh cảnh, trí dụng vô trì, cho nên thượng giáo lấy Động Chân Thiên Bảo Kinh. Mục đích của nó là thông qua văn hóa kinh giáo, dụ tục tu tiên, từ phàm chứng đạo.

Linh Bảo Thiên Tôn là chúa tể và tượng trưng cho hỗn độn thủy thanh, âm dương sơ phân, linh bảo xuất pháp, tùy thế độ nhân đạo giáo thế kỷ thứ hai, đạo giáo gọi thời hồng nguyên, cho nên lấy âm sinh dương tiêu, ngày dài đêm ngắn hạ chí làm sinh nhật. lại thái thượng lão quân trong “bắc đẩu chân kinh” viết: vào tam nguyên bát tiết, sinh nhật bản mệnh, bắc đẩu hạ nhật, nghiêm cúc đặt đàn tràng, chuyển qua trai hâm, theo nghi hành đạo, kỳ phúc vô biên, thế thế sinh sinh, không trái với chân tính, không nhập tà kiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *