Thứ năm, 01/12/12,2022 07:02 UTC +7
Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
TAOISM RESEARCH ASSOCIATION OF VIETNAM
Quay lại trang chủ

CÁC VỊ THẦN, QUỶ VÀ TIÊN CỦA ĐẠO GIÁO KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

CÁC V THN, QU VÀ TIÊN

CA ĐO GIÁO KHÁC NHAU NHƯ TH NÀO?

  1. Thn là các vịThiên thần, hay nhiên thần” và tiên là “người”

Tất cả chúng ta đều nói rằng các vị thần, và có vẻ như thiên thần và tiên là chung một khái niệm. Trong thực tế, nó không phải là một “Thuyết văn giải tự” viết: “thần, thiên thần, dẫn ra vạn vật cũng vậy. “lại viết: “Tiên, trường sinh tiên khứ”. Lại viết tiếp: “nhân tại sơn thượng, tòng nhân tòng sơn. ”túc kiến thần vi thiên thần, thị vạn vật chi chủ tể; nhi tiên, tắc thị nhân tu luyện trường sinh, thiên khứ sơn trung, hoặc giả động phủ tiên cảnh, xưng chi vi tiên nhân.

Nghĩa là: “người trên núi, người từ núi.” “đủ thấy thần là thiên thần, là chúa tể của vạn vật. Mà tiên, lại là người tu luyện trường sinh, dời đến trong núi, hoặc là động phủ tiên cảnh, xưng là tiên nhân”

Mọi người đều biết, Đạo giáo là tôn giáo theo đuổi trường sinh bất tử làm đặc điểm chính, làm thế nào để trường sinh bất tử? chỉ có hợp nhất với đạo. Thông qua phục khí, lễ đấu, tồn tư, tụng kinh, tích thiện và các phương pháp khác, từng bước làm cho mình hình thần diệu, từ đó đạt tới cảnh giới đạo. “tiên”, thể hiện lý tưởng sống tiêu dao phóng khoáng, trường sinh bất tử của đạo gia.

  1. Skhác bit gia các v thn ma và tiên là gì

Bên trong đạo giáo, ngoại trừ tiên nhân tu luyện thành tiên ra, còn có “thần”. Nho gia thường gọi quỷ thần, nhưng lại không nói tiên. Đạo giáo lại là thần, tiên, nhân, quỷ đều nói. Quỷ thần là gì? Tng nho vân: “Quỷ thần giả, nhị khí chi lương năng cũng vậy” Chu dịch cũng nói: “biết tình trạng quỷ thần”. Đủ thấy nho gia là thừa nhận có quỷ thần tồn tại, nếu không ngươi làm sao “biết tình trạng quỷ thần”? nếu đã nói “tri quỷ thần tình trạng”, điều kiện tiên quyết chính là có quỷ thần. Người bình thường sau khi chết, hồn thăng mà phách hàng, linh hồn quy về thái sơn, hoặc ngôn uyển, hoặc ngôn dậu đô, hoặc ngôn bắc đẩu. Nhưng có một số anh linh trung hiếu, lại không chịu quy luật này, không phải trở thành quỷ, mà là trở thành thần. Quỷ thần, vốn là một, kì khuất tắc vi quỷ, thân tắc vi thần. Nói cách khác, cùng một người, sau khi chết, có thể trở thành quỷ, cũng có thể trở thành thần, mấu chốt quyết định thăng tiến chính là người này vì quốc gia và dân tộc có đóng góp.

3 qu thn vn là mt khí hoá thành

Nho giáo coi những người có những đóng góp nổi bật cho đất nước, tôn vinh các vị thần và xây dựng đền thờ để thờ phượng linh hồn của họ. “L Ký Tế Pháp” viết: “phu tiên vương chi chế tế tự dã, pháp thi vu dân tắc tự chi, dĩ tử cần sự tắc tự chi, dĩ lao định quốc tắc tự chi, năng ngự đại tai tắc tự chi, năng hãn đại hoạn tắc tự chi…cập hồ nhật nguyệt tinh thần, dân sở chiêm ngưỡng dã; sơn lâm, xuyên cốc, khâu lăng, dân sở thủ tài dụng dã. Phi thử tộc loại, bất tại tự điển”.

Nghĩa là; “Phu tiên vương chế tế tự, pháp thi với dân thì tự, lấy tử cần sự thì tự, lấy lao định quốc tắc tự, có thể ngự đại tai thì tự, có thể chống đại họa tắc tự… đến nhật nguyệt tinh thần, dân chúng chiêm ngưỡng cũng được. núi rừng, thung lũng tứ xuyên, đồi núi, người dân lấy tiền cũng được sử dụng. không phải loại tộc này, không ở tự điển”.

Ở Việt Nam, các anh hùng nghĩa sĩ. Trong các cuộc kháng chiến dựng nước, giữ nước bảo vệ dân tộc. Sau khi tử nạn, các triều đại cũng như ngày nay nhà nước và nhân dân đều lập đền thờ để tưởng nhớ, biết ơn công lao của tiền nhân trong công cuộc giải phóng, bảo vệ đất nước. Hàng năm, nhà nước và nhân dân đều tổ chức tế lễ, kỳ thực cũng đều là dựa trên triết lý này.

  1. 4.Nho giáo kính trọng qu thn khá hp lý

Đây là hệ thống tín ngưỡng dân gian nho giáo, tín ngưỡng nho giáo có thể dùng thiên địa quân (quốc) thân sư để khái quát. mà nho gia sùng bái thiên thần, địa chích, quân chủ, thanh quan, trung thần, tướng soái bảo vệ quốc gia, cũng được đạo giáo tán thành và thần hóa, được đưa vào thần điện đạo giáo. Ví dụ như Hạo Thiên Thượng Đế, đạo giáo tôn làm Ngọc Hoàng; Hậu Thổ, được tôn làm vị trí  Thổ Hoàng; quan thanh liêm như dòng nước hải thụy, được tôn sùng là thành lũy; hạng người trung thần như Nhan Chân Khanh trở thành tiên quan trên trời. Tướng soái trung nghĩa, như Quan Vũ được tôn sùng là Thần Uy Viễn Chấn Thiên Tôn Tam Giới Phục Ma Đại Đế. Nhạc Phi cũng biến thành Võ Thánh Tinh Trung Báo Quốc Nhạc Nguyên Soái Trung Hiếu Toàn Nghĩa Thiên Tôn. Gia Cát Lượng cũng trở Thành Thiên Khu Thượng Tướng. Nói cách khác, Đạo giáo hoàn toàn kế thừa quan niệm “thần” đạo của Nho giáo, Nho giáo sùng bái thần linh phụng tự, cũng trở thành thần Đạo giáo. Đạo giáo đã phát huy khái niệm thần đạo này, ban cho tinh thần tôn giáo, do đó tạo ra ảnh hưởng rộng hơn và sâu sắc hơn.

  1. 5. Đo giáo va trng thn đo va trng tiên đo

Trong Đạo giáo, vừa có thần đạo, cũng có tiên đạo. Tiên đạo chính là cảnh giới tiên nhân trường sinh bất tử, tiêu dao tự tại, không câu nệ mà đạo gia theo đuổi. Tiên đạo là biểu hiện của tinh thần lão trang đạo gia. Thần đạo là người hộ quốc hữu dân, trung hiếu tiết liệt, đối với quốc gia và chủng tộc có cống hiến nổi bật, sau khi qua đời, anh linh chiêu, hoặc được triều đình sắc phong, hoặc được thiên đình khen ngợi, được tôn sùng là thần linh. đạo giáo chi thần đạo, chính là biểu hiện tinh thần nho gia. một bước lùi, một gia nhập thế giới một ra đời, một theo đuổi sự giải thoát và tự do của cá nhân, một là sự công nhận và tôn trọng các nhóm quốc gia.

Hai loại tinh thần này, xen kẽ, ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành chủ đề chính của tinh thần Đạo giáo. Đạo giáo tịnh minh phái cực đoan phát triển loại tư tưởng này, cho rằng trung hiếu là bản thể của vũ trụ, là quy luật vận hành của vạn vật. Người có thể trung hiếu, liền có thể tịnh minh, liền có thể vào diệu đạo chi môn, về phần thần tiên chi cảnh giới, không cần tu luyện, tự nhiên đạo thành. thông qua việc rao giảng lý thuyết này, người ta nên trở về với cánh cửa trung hiếu. lý thuyết của phái tịnh minh, kết hợp các vị thần và tiên thành một. đây cũng là một xu hướng của tam giáo hợp nhất sau này.

Bạch Ngọc Thiềm tổ sư nói: “hành pháp như làm quan, tu đạo như ẩn núp. làm thế nào để bắt hai con rắn một tay? “làm quan phải có uy nghiêm, có quy củ. ẩn núp phải thoát ly quy củ thế tục ước thúc. một đạo sĩ, việc hành pháp, sai quan tướng. lúc tĩnh luyện, phục khí ngưng thần. nhất động nhất tĩnh, một âm một dương, một nho một đạo. thể hiện đặc điểm bổ sung nho đạo tu luyện của đạo giáo, trang tử nói nội thánh ngoại vương, nội thánh là tu luyện bên trong, ngoại vương là công nghiệp bên ngoài. nội thánh là đạo, ngoại vương là nho. đạo sĩ đã có một mặt thừa vân khí, ngự phi long, ầm ĩ lôi đình. cũng có lữ ngư tôm mà hữu cư lộc, ở động thiên tiên cảnh nhàn nhã đánh cờ.

  1. 6. Trường sinh luyn dưỡng tu tiên cũng không th b qua thn đo

Hiện tại chúng ta quá mức nhấn mạnh tiên đạo đạo giáo, nói trường sinh luyện dưỡng. lại bỏ qua đạo giáo chi thần đạo, cũng chính là trung hiếu tiết liệt, hộ quốc hữu dân một mặt. nghiên cứu đạo giáo hiện nay, cũng lấy lý thuyết duy vật làm chủ đạo, phủ nhận sự tồn tại của thần, lấy loại triết lý này để giải thích đạo giáo, giống như cách giày gãi ngứa, khó có thể xâm nhập sâu vào nội tâm thực chất của nó. trong “đạo học thông luận” nói tiên đạo, nói nội đan, dùng lý luận khoa học hiện đại giải thích là tiên nhân như thế nào? nhưng cũng bỏ qua tư tưởng thần đạo của đạo giáo. và tư tưởng thần đạo này, chính xác là những gì đất nước và dân tộc của chúng tôi đang thiếu bây giờ. sau khi người chết, cũng không phải là một trăm, không có dấu vết. linh hồn của ngài sẽ tồn tại trong một thế giới khác, hoặc cho ma, hoặc cho thượng đế, hoặc đầu thai chuyển thế, tất cả đều do sự tu hành của ngài trên thế gian.

Sau khi người chết vẫn có linh, cũng có tôn nghiêm, chỉ có nhận định điểm này, những tướng sĩ chết trận kia mới có thể trở thành anh linh hộ quốc, tinh thần của bọn họ cũng sẽ truyền cho hậu thế, mà có ý nghĩa thiêng liêng. nếu phủ nhận những điều này, mọi người sẽ không thể tránh khỏi không kiêng nể gì, làm bất cứ điều gì họ muốn. đạo giáo cung phụng anh hùng hộ quốc, chính xác là bảo vệ cốt lõi nhất của loại tinh thần này. đối với việc cúng tế hồn trung liệt, là lý trí, cũng là cảm tính, đôi khi rất mơ hồ. giống như những trung hồn này ở bên trái phải, đến hưởng thụ tế tự, ở trên trời bảo vệ quốc gia của chúng ta. đạo giáo phụng làm thần, chính là bởi vì hào khí trung hồn này ngút trời, trong vũ trụ không thể xóa nhòa. “kinh đạo đức” vân: “người chết mà không chết. “đại khái là nói đến những người hy sinh vì công lý dân tộc của dân tộc phải không?

  1. 7. Đo giáo va trng thn đo va trng tiên đo

cho nên ta cho rằng trong đạo giáo, vừa có thần đạo, cũng có tiên đạo. tiên đạo chính là cảnh giới tiên nhân trường sinh bất tử, tiêu dao tự tại, không câu nệ mà đạo gia theo đuổi. tiên đạo là biểu hiện của tinh thần lão trang đạo gia. thần đạo là người hộ quốc hữu dân, trung hiếu tiết liệt, đối với quốc gia và chủng tộc có cống hiến nổi bật, sau khi qua đời, anh linh chiêu, hoặc được triều đình sắc phong, hoặc được thiên đình khen ngợi, được tôn sùng là thần linh. đạo giáo chi thần đạo, chính là biểu hiện tinh thần nho gia. một bước lùi, một gia nhập thế giới một ra đời, một theo đuổi sự giải thoát và tự do của cá nhân, một là sự công nhận và tôn trọng các nhóm quốc gia.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *