Thứ năm, 01/12/12,2022 06:48 UTC +7
Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
TAOISM RESEARCH ASSOCIATION OF VIETNAM
Quay lại trang chủ

TAM QUY, CỬU GIỚI, THẬP NHỊ NGUYỆN CỦA ĐẠO GIÁO CÓ NỘI DUNG GÌ?

TAM QUY, CU GII, THP NH NGUYN

CA ĐO GIÁO CÓ NI DUNG GÌ?

Đại La Quán

TAM QUY:

Đệ nhất quy Thân, Thái Thượng Vô Cực Đại Đạo, cố viết Đạo bảo.

Đệ nhị quy Thần, Tam Thập Lục Bộ Tôn Kinh, cố viết Kinh bảo.

Đệ tam quy Mệnh, Huyền Trung Đại Pháp Sư, cố viết Sư bảo.

CỬU GIỚI:

Nhất giả khắc cần, trung vu quốc gia, thị niệm chân giới;

Nhị giả kính nhượng, hiếu dưỡng phụ mẫu, thị sơ chân giới;

Tam giả bất sát, từ cứu chúng sinh, thị trì chân giới;

Tứ giả bất dâm, chính thân xử vật, thị thủ chân giới;

Ngũ giả bất đạo, thôi nghĩa tổn kỷ, thị bảo chân giới;

Lục giả bất sân, hung nộ lăng nhân, thị tu chân giới;

Thất giả bất trá, tặc hãm hại thiện, thị thành chân giới;

Bát giả bất kiêu, ngạo hốt chí chân, thị đắc chân giới;

Cửu giả bất nhị, phụng đạo chuyên nhất, thị đăng chân giới.

THẬP NHỊ NGUYỆN:

Nhất nguyện càn khôn minh tố;

Nhị nguyện khí tượng thanh viên;

Tam nguyện chủ cung khang thái;

Tứ nguyện dung hiệp bát duyên;

Ngũ nguyện thiên thùy cam lộ;

Lục nguyện địa phát tường yên;

Thất nguyện tứ thời thuận tự;

Bát nguyện vạn vật sinh toàn;

Cửu nguyện gia đa hiếu đễ;

Thập nguyện quốc phú tài hiền;

Thập nhất nguyện lục sinh thụ phúc;

Thập nhị nguyện chính giáo hưng hành.

Có 1 bình luận trong bài “TAM QUY, CỬU GIỚI, THẬP NHỊ NGUYỆN CỦA ĐẠO GIÁO CÓ NỘI DUNG GÌ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *